Stanovy OZ

Občianske združenie  Kráľova studňa

Lenartov 88

086 06

STANOVY

 

©  2013

 

S T A N O V Y 
Občianskeho združenia 
Kráľova studňa.

 
  
  
Článok I.


Základné ustanovenia 
 

 Občianske združenie Kráľova studňa  (ďalej v texte len združenie) je v zmysle ustanovení zák.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (v znení zmien) dobrovoľnou organizáciou združujúcou fyzické osoby s cieľom uspokojovať ich potreby a záujmy formou ich športového a turistického vyžitia sa. 
 

 1. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie Kráľova studňa
 2. Sídlo združenia:  Lenartov 88, 086 06
 3. Doba trvania zduženia:  neurčitá  
 4. Združenie je samostatnou právnickou osobou. 
 5. Symboliku OZ tvorí znak a vlajka
 6. Politická činnosť nie je prípustná.

 

 

 

Článok II.

 

Poslanie a cieľ združenia

 

Poslaním a cieľom združenia je:

    

 1. Zvyšovať kvalitu života v obci Lenartov,
 2. Rozširovať aktívnu účasť občanov pri vytváraní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
 3. Podpora voľnočasových aktivít detí, rozvoj telovýchovy a športu, podpora kultúrnych aktivít, ochrana a rozvoj životného prostredia,
 4. Rozvoj komunitného života na všetkých úrovniach, občianska participácia na správe veci verejných,
 5. Výchova ľudí k ekologickému cíteniu,
 6. Ochrana životného prostredia v rámci podpory akcií zameraných na tento účel,
 7. Chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, ktoré súvisia s činnosťou združenia.

 

Združenie pri napĺňaní svojho poslania bude predovšetkým: 

 

 1. organizovať a poriadať rôzne turisticke,ekologické, kultúrne, vzdelávacie a spoločenské akcie,
 2. získavať materiálnu a finančnú pomoc na podporu svojich aktivít,
 3. spolupracovať s inštitúciami, kolektívmi a jednotlivcami podobného charakteru v                Slovenskej republike a v zahraničí, 
 4. propagovať v Slovenskej republike ako aj  v zahraničí informácie o svojej činnosti a aktivitách. 


  

Článok III.

 

Členstvo v združení

 

 1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik  
  členstva. Členstvo v združení je dobrovoľné, neobmedzené pohlavím,    príslušnosťou k národu alebo etnickej skupine. Členstvo v združení je neprevoditeľné na inú osobu,
 2. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. 
  Maloletí (do 15. roku veku svojho života) a osoby bez právnej spôsobilosti (resp. s obmedzenou právnou spôsobilosťou) sa môžu stať členom združenia na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 3. Členstvo v združení vzniká zaregistrovaním uchádzača, ktorý prejavil vôľu o členstvo a taktiež na základe odporúčania minimálne dvoch členov združenia.  Členstvo vzniknuté pred prijatím týchto stanov zostáva  v platnosti naďalej aj po ich prijatí,
 4. O prijatí za člena združenia rozhoduje správna rada združenia,
 5. Evidenciu členov združenia vedie predseda združenia, resp. ním poverený člen združenia,
 6. Členstvo v združení zaniká


    a/ vystúpením člena združenia zo združenia: 
člen združenia môže vystúpiť zo združenia kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu na základe písomného oznámenia adresovaného predsedovi združenia, členstvo v združení zaniká dňom uvedeným v písomnom oznámení, pokiaľ nebude deň vystúpenia v oznámení uvedený, zaniká členstvo dňom doručenia oznámenia o vystúpení predsedovi združenia, 

   b/ vylúčením člena zo združenia na základe rozhodnutia správnej rady: 

správna rada môže vylúčiť člena zo združenia v prípade, ak sa člen združenia dopustí konania, ktoré je v rozpore so stanovami združenia, z dôvodu nečinnosti člena v združení, alebo ak neuhradí členské príspevky do 31.mája daného roku, ani po písomnej výzve predsedu združenia, 
členstvo zaniká v takomto prípade dňom doručenia oznámenia o vylúčení, 
opätovné prijatie za člena v prípade jeho vylúčenia je možné len so súhlasom správnej rady.

Výška členského príspevku sa stanoví každý rok na sneme, ktorý sa bude konať každoročne v prvom štvrťroku.

 

   c/ vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

   d/ smrťou člena,


       e/ zánikom združenia. 
 
7. Práva člena združenia: 


      a/ zúčastňovať sa na činnosti združenia a využívať výhody člena združenia, 
      b/ dávať podnety, návrhy, pripomienky k činnosti združenia, 
      c/ voliť a byť volený do orgánov združenia po dovŕšení 18. roku veku, 
      d/ dobrovoľne sa podieľať na financovaní aktivít združenia,

      e/ vystúpiť zo združenia na základe písomného oznámenia.

 

 

 1. Povinnosti člena združenia: 


 a/ dodržiavať stanovy združenia a uznesenia jeho orgánov, 
 b/ aktívne sa zapájať do činnosti združenia a pomáhať pri plnení jeho cieľov,
 c/ chrániť a zveľadovať majetok vo vlastníctve alebo v užívaní združenia,
 d/ vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play a dbať o dobré meno     

   e/ riadne a včas platiť členské príspevky. 

 

 1. Členstvo v združení je

 

        a/ riadne – riadnym členom sa stane osoba staršia ako 18 rokov, žiaci a študenti

      od 15 do 18 rokov veku sa môžu stať členmi združenia na základe písomného

      súhlasu ich zákonných zástupcov a ich členstvo rovnako schvaľuje správna rada

            združenia. Osoby do veku 15 rokov sa zúčastňujú združenia výlučne so svojimi

            rodičmi, ktorí nemusia byť členmi združenia.

 

              b/ čestné – čestným členom združenia sa stane osoba, ktorú za čestného člena

            zvolí snem.

 

 

Článok IV.

 

Orgány združenia

 

 1. Najvyšší orgán       – Snem združenia
 2. Výkonný orgán       – Správna rada
 3. Kontrolný orgán      – Dozorná rada
 4. Štatutárne orgány   – Predseda a podpredseda

 

 

Snem združenia

 

1. Snem združenia tvoria všetci členovia združenia a je najvyšším orgánom združenia.

 

2. Snem združenia:

 

 1. Schvaľuje stanovy, ich doplnky a zmeny stanov,
 2. Volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady,
 3. Schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu o hospodárení,
 4. Schvaľuje výšku členského príspevku,
 5. Rozhoduje o zániku alebo zlúčení združenia.
 6. Snem združenia sa schádza minimálne 1x do roka a zvoláva ju predseda združenia. Na podnet minimálne 2/3-ín členov združenia zvolá predseda mimoriadne zasadnutie snemu.
 7. Snem združenia je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
 8. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia.

 

 

Správna rada

 

 1. Funkčné obdobie členov správnej rady je dva roky.
 2. Správna rada sa schádza najmenej dvakrát do roka. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda.
 3. Správnu radu tvoria najmenej traja volení členovia združenia.
 4. Za svoju činnosť je zodpovedné snemu združenia.
 5. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami snemu.
 6. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie snemu.
 7. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia.
 8. V prípade zániku združenia volí likvidátora.
 9. Schvaľuje a rozhoduje o prijatí nových členov združenia a o ich vylúčení zo združenia.

 

 

Dozorná rada

 

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a je zodpovedná za svoju        činnosť snemu združenia.
 2. Členov dozornej rady volí snem.
 3. Dozorná rada ma najmenej troch členov.
 4. Schádza sa najmenej dvakrát ročne.
 5. Zasadnutie zvoláva predseda dozornej rady združenia, ktorého si zvolia členovia dozornej spomedzi seba.
 6. Dozorná rada najmä:
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku,
 • kontroluje dodržiavanie zmluvných vzťahov,
 • hospodárenie združenia a na nedostatky upozorňuje, resp. navrhuje riešenie na odstránenie nedostatkov. 

 

 

Štatutárne orgány

 

 1. Predseda

 

 1. Riadi činnosť združenia, operatívne zabezpečuje jeho chod, prijíma neodkladné opatrenia,
 2. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ak nie sú týmito stanovami zverené do právomoci snemu združenia a správnej rady,
 3. Zvoláva zasadnutia snemu združenia a správnej rady,
 4. Navrhuje odvolanie členov správnej rady snemu združenia alebo môže aj pozastaviť činnosť člena správnej rady až do zasadnutia snemu. V takom prípade čo najskôr zvolá zasadnutie snemu,
 5. Zastupuje združenia navonok a podpisuje zmluvné vzťahy.
 6. Môže splnomocniť zastupovaním člena alebo členov na presne vymedzene obdobie,
 7. Predsedu združenia volí spomedzi seba správna rada, funkčné obdobie sú 3 roky,
 8. V prípade neprítomnosti zastupuje predsedu jeho podpredseda.

 

 1. Podpredseda

 

 1. Zastupuje a koná v mene združenia v tom rozsahu v akom ho poverí správna rada.
 2. V prípade smrti predsedu združenia ho zastúpi v plnom rozsahu až do zvolenia nového predsedu. Podpredsedu volí spomedzi seba správna rada.

 

 

 

Článok V.

 

Spôsob volenia orgánov a ich odvolanie

 

 1. Voľba a odvolanie sa vykonáva tajným hlasovaním.
 2. Platnosť voľby alebo odvolania je vtedy, ak v hlasovaní súhlasí nadpolovičná väčšina členov prítomných na sneme.
 3. V prípade, že nikto z členov nezíska dostatočný počet hlasov, postupujú do druhého kola prví dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.
 4. V druhom kole volieb vyhráva ten, kto dostáva väčší počet hlasov.

 

 

 

Článok VI.

 

Hospodárske združenia

 

Združenie hospodári hnuteľnými alebo nehnuteľným majetkom.

 1. turistické a ďalšie získané objekty,
 2. majetok získaný vlastnou hospodárskou činnosťou,
 3. darovaný alebo inak získaný majetok.

Zdrojmi sú:

 1. členské príspevky od členov,
 2. dary od fyzických a právnických osôb,
 3. príjmy z vlastnej činnosti telovýchovnej, športovej, turistickej, spoločenskej a inej verejno-prospešnej činnosti,
 4. príjmy z vlastných vkladov a účtov v peňažných ústavoch.
 5. granty, dary od nadácii, donorov alebo štátneho rozpočtu,
 6. hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a plánu, ktorý schvaľuje snem združenia na začiatku roka.
 7. za hospodárenie zodpovedá správna rada snemu združenia.
 8. na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácii alebo štátu.

Výdavky združenia tvoria všetky výdavky spojené s činnosťou združenia.

Združenie vedie o svojej hospodárskej činnosti vlastné jednoduché účtovníctvo.

 

 

 

 

Článok VII.

 

Zánik združenia

 

Združenie zaniká:

 1. dobrovoľných rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 2. právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

 

Majetkové vysporiadanie pri zániku združenia

 1. pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia, pokiaľ celý majetok združenia       neprechádza na jeho právneho nástupcu,
 2. predseda združenia rozhoduje o likvidácii a vymenuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu v zmysle príslušných právnych predpisov. Vyrovnajú sa najprv záväzky a s ostatným majetkom sa naloží podľa rozhodnutia snemu. Likvidáciu oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR.

 

 

Článok VIII.

 

Záverečné ustanovenia

 

 

1. Tieto stanovy schválil snem združenia dňa:   03.02.2013.

    

2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich zaregistrovaním na MV SR.

 

 

Tieto zmeny, úpravy a doplnky stanov OZ Kráľova studňa, registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-36264 zo dňa 7.10.2010 boli schválené Snemom združenia dňa 03.02.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Pôvodné stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-36264 zo dňa 7.10.2010 strácajú účinnosť dňom registrácie týchto nových stanov na MV SR.

 

Tieto stanovy schválil Snem združenia OZ Kráľova studňa dňa 03.02.2013.Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam